Digwyddiad ‘OLION I’R TEULU’ – ‘FAMILY FOOTPRINTS’ Event

OLION I’R TEULU

Ydych chi’n poeni am y blaned ac eisiau gwneud rhywbeth i helpu? Ymunwch a ni ar gyfer Olion i’r Teulu, prynhawn o weithgareddau hwyliog i ddysgu mwy am newid hinsawdd a sut gallwn ni helpu… i gyd o gynhesrwydd eich cartref, gan wneud defnydd creadigol o gynnwys eich bocs ailgylchu a’r cynhwysion o gefn y cwpwrdd!

Tocynnau: £3 i’r teulu cyfan.

Mae’r holl weithgareddau ar gael yn Gymraeg, Saesneg, ac yn ddwyieithog (Cymraeg gyda isdeitlau Saesneg). Mae’r digwyddiad yma’n gwerthu’n gyflym – felly cyntaf i’r felin!

Am fanylion pellach ac i archebu tocynnau: Olion – Footprints (eventbritestudio.com)

A picture containing diagram  Description automatically generated

FAMILY FOOTPRINTS

Do you care about the planet and want to do something to help? Join us for Family Footprints, an afternoon of fun activities to learn more about climate change and how we can help… all from the comfort of your home and making creative use of the contents of your recycling box and ingredients from the back of the cupboard!

Tickets: £3 for the entire family.

All activities are available in Welsh, English and bilingually (Welsh with English subtitles). Tickets are selling fast – don’t miss out!

For details and tickets: Olion – Footprints (eventbritestudio.com)

Diagram  Description automatically generated with medium confidence

YMWADIAD
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg, ac yn sicrhau y byddwn yn cyfathrebu â chi yn eich iaith ddewisol, boed yn Gymraeg, Saesneg neu’r ddwy, dim ond i chi ein hysbysu. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn peri oedi.

Mae pob neges e-bost a anfonir at neu gan Amgueddfa Cymru yn cael ei
sganio gan systemau diogelwch awtomatig. Sganiwyd y neges hon am firysau cyn ei hanfon, ond dylech hefyd wirio bod y neges, a phob atodiad ynddi, yn rhydd o firysau cyn ei defnyddio. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod o ganlyniad i agor y neges neu unrhyw atodiadau. Gall y neges hon ac unrhyw ffeiliau a atodir ynddi gynnwys gwybodaeth gyfrinachol a fwriadwyd ar gyfer y derbynnydd yn unig. Os ydych chi wedi derbyn y neges trwy gamgymeriad, hysbyswch ni a dileu’r neges. Safbwyntiau personol yr awdur a fynegir yn y neges hon, ac nid ydynt o reidrwydd yn cynrychioli safbwyntiau Amgueddfa Cymru. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw wallau, llygredd neu esgeulustod a allai godi wrth drosglwyddo’r neges hon.

DISCLAIMER

We welcome correspondence in Welsh and English, and we will ensure that we communicate with you in the language of your choice, whether that’s English, Welsh or both if you let us know which you prefer. Corresponding in Welsh will not lead to any delay.

E-mail to and from Amgueddfa Cymru is scanned by automated security systems. This message was scanned for viruses before transmission, but you should also satisfy yourself that the message, and all attachments, are virus-free before use. We can accept no responsibility for any loss or damage that might arise from opening the message or any attachments. This message and any files transmitted with it may contain confidential information intended only for the recipient. If you receive the message by mistake please inform us and delete it. The views expressed in this message are the personal views of the author and may not necessarily represent those of Amgueddfa Cymru. We accept no liability for any errors, corruption or omissions that might arise in transmission of this message.